ระบบรายงานผลข้อมูล

ให้สถานศึกษาที่ได้รับหนังสือ รายงานผลการดำเนินงานทุกสถานศึกษา